قیمت آب معدنی عمده

(قیمت تیرماه ۱۳۹۷)

محصول قیمت (۱ تا ۳۰ باکس) قیمت (۳۱ تا ۴۹ باکس) قیمت (۵۰ تا ۱۹۹ باکس) قیمت (۲۰۰ باکس به بالا)
واتا ۱/۵ لیتری (۹ltr) ۸/۵۰۰ تومان
واتا ۰/۵ لیتری (۶ltr) ۹/۵۰۰ تومان
واتا رویال ۱ لیتری (۶ltr) ۹/۵۰۰ تومان
واتا رویال ۰/۳۳ لیتری (۳٫۹۶ltr) ۱۰/۵۰۰ تومان
دماوند ۱/۵ لیتری (۹ltr) ۷/۵۰۰ تومان ۷/۳۰۰ تومان ۷/۱۰۰ تومان
دماوند ۰/۵ لیتری (۶ltr) ۸۰۰۰تومان ۷/۸۰۰ تومان ۷/۶۰۰ تومان
دماوند ورزشی ۱ لیتری (۶ltr) ۸/۵۰۰ تومان ۸/۲۰۰ تومان ۸/۰۰۰ تومان
دماوند جیبی ۰/۳۳ لیتری (۳٫۹۶ltr) ۷/۰۰۰ تومان ۶/۷۰۰ تومان ۶/۵۰۰ تومان
نستله ۱/۵ لیتری (۹ltr) ۸/۵۰۰ تومان ۸/۵۰۰ تومان ۸/۳۰۰ تومان ۷/۹۰۰ تومان
نستله ۰/۵ لیتری (۶ltr) ۹/۵۰۰ تومان ۹/۵۰۰ تومان ۹/۱۰۰ تومان ۸/۸۰۰ تومان
آکوافینا ۱/۵ لیتری (۹ltr) ۸/۵۰۰ تومان ۷/۵۰۰ تومان ۷/۳۰۰ تومان
آکوافینا ۰/۵ لیتری (۶ltr) ۹/۵۰۰ تومان ۸/۵۰۰ تومانن ۸/۳۰۰ تومان
اکساب ۱/۵ لیتری (۹ltr) ۱۰/۵۰۰ تومان ۱۰/۲۰۰ تومان ۱۰/۰۰۰ تومان
اکساب ۱ لیتری (۶ltr)
اکساب ۰/۵ لیتری (۶ltr) ۱۴/۰۰۰ تومان ۱۳/۷۰۰ تومان ۱۳/۵۰۰ تومان
دی دی ۱/۵ لیتری (۹ltr) ۷/۵۰۰ تومان
دی دی ۰/۵ لیتری (۶ltr) ۸/۰۰۰ تومان

ثبت سفارش عمده

(تحویل بین ۱ تا ۳ روز کاری)