قیمت آب معدنی عمده

آسان ترین روش خرید آب از طریق ثبت سفارش اینترنتی با چه گوارا

محصول (۱/۵ لیتری) قیمت درج شده روی محصول قیمت (۴ تا ۱۰ باکس) قیمت (۱۱ تا ۲۰ باکس) قیمت (۲۱ تا ۳۰ باکس) قیمت (۳۱ تا ۴۰ باکس) قیمت (بیش از ۴۱ باکس)
دماوند ۱/۵ لیتری ۱۲/۰۰۰ تومان ۱۰/۵۰۰ تومان ۱۰/۰۰۰ ۹/۵۰۰ ۹/۰۰۰ ۸/۷۰۰
نستله ۱/۵ لیتری ۱۲/۰۰۰ تومان ۱۰/۰۰۰ تومان ۹/۵۰۰ ۹/۰۰۰ ۸/۵۰۰ ۸/۲۰۰
آکوافینا ۱/۵ لیتری ۱۲/۰۰۰ تومان ۱۰/۵۰۰ تومان ۱۰/۰۰۰ ۹/۵۰۰ ۹/۰۰۰ ۸/۷۰۰
اکساب ۱/۵ لیتری ۱۸/۰۰۰ تومان ۱۶/۰۰۰ تومان ۱۵/۵۰۰ ۱۵/۰۰۰ ۱۴/۵۰۰ ۱۴/۲۰۰
واتا ۱/۵ لیتری ۱۲/۰۰۰ تومان ۱۰/۵۰۰ تومان ۱۰/۰۰۰ ۹/۵۰۰ ۹/۰۰۰ ۸/۷۰۰
واتا رویال ۱ لیتری ۱۵/۰۰۰ تومان ۱۲/۵۰۰ تومان ۱۲/۰۰۰ ۱۱/۵۰۰ ۱۱/۰۰۰ ۱۰/۷۰۰
سوور ۱/۵ لیتری ۱۲/۰۰۰ تومان ۹/۵۰۰ تومان ۹/۰۰۰ ۸/۵۰۰ ۸/۰۰۰ ۷/۷۰۰

 

محصول (۰/۵ لیتری) قیمت درج شده روی محصول قیمت (۴ تا ۱۰ باکس) قیمت (۱۱ تا ۲۰ باکس) قیمت (۲۱ تا ۳۰ باکس) قیمت (۳۱ تا ۴۰ باکس) قیمت (بیش از ۴۱ باکس)
دماوند ۰/۵ لیتری ۱۴/۴۰۰ تومان ۱۱/۴۰۰تومان ۱۰/۹۰۰ ۱۰/۴۰۰ ۹/۹۰۰ ۹/۶۰۰
نستله ۰/۵ لیتری ۱۴/۴۰۰ تومان ۱۲/۰۰۰تومان ۱۱/۵۰۰ ۱۱/۰۰۰ ۱۰/۵۰۰ ۱۰/۲۰۰
آکوافینا ۰/۵ لیتری ۱۴/۴۰۰ تومان ۱۲/۵۰۰تومان ۱۲/۰۰۰ ۱۱/۵۰۰ ۱۱/۰۰۰ ۱۰/۷۰۰
اکساب ۰/۵ لیتری ۱۹/۰۰۰ تومان ۱۷/۰۰۰تومان ۱۶/۵۰۰ ۱۶/۰۰۰ ۱۵/۵۰۰ ۱۵/۲۰۰
واتا ۰/۵ لیتری ۱۴/۴۰۰ تومان ۱۲/۵۰۰تومان ۱۲/۰۰۰ ۱۱/۵۰۰ ۱۱/۰۰۰ ۱۰/۷۰۰
واتا ۳۰۰ cc ۱۸/۰۰۰ تومان ۱۴/۰۰۰تومان ۱۳/۵۰۰ ۱۳/۰۰۰ ۱۲/۵۰۰ ۱۲/۲۰۰
سوور ۰/۵ لیتری ۱۴/۴۰۰ تومان ۱۰/۲۰۰تومان ۹/۷۰۰ ۹/۲۰۰ ۸/۷۰۰ ۸/۴۰۰

ثبت سفارش عمده

 

توجه : در هنگام ثبت سفارش با افزایش تعداد باکس از هر محصول ، قیمت به صورت خودکار کاهش می یابد